1
Jaarverslag
in cijfers

Nieuwe organisatie

Het Agentschap Integratie en Inburgering voert het Vlaamse integratie- en inburgeringsbeleid uit. Onze dienstverlening richt zich zowel op burgers, diensten als het beleid.

Het Agentschap is op 1 januari 2015 ontstaan uit een fusie van twintig organisaties en entiteiten:

 • de onthaalbureaus inburgering
 • de integratiecentra
 • de sociaal tolken- en vertaaldiensten
 • de Vlaamse tolkentelefoon Ba-bel
 • het Kruispunt Migratie-Integratie
 • de vijf provinciale Huizen van het Nederlands (sinds 1 oktober 2015).

Afdelingen

De Afdeling Operationele Diensten:

 • biedt oriënterings-, inburgerings- en toeleidingstrajecten voor inburgeraars, anderstaligen en minderjarige nieuwkomers
 • begeleidt lokale besturen en organisaties bij het wegwerken van integratie- en taaldrempels, ondersteunt hen met juridische dienstverlening, en met sociaal tolk- en vertaalhulp
 • werkt aan interactie en participatie in de samenleving
 • verstrekt objectieve informatie en draagt bij aan een evenwichtige beeldvorming.

De Afdeling Vorming organiseert de cursussen maatschappelijke oriëntatie tijdens het inburgeringstraject. Zij ondersteunt tevens de operationele diensten in alle activiteiten met betrekking tot vorming en informatieoverdracht aan klanten.

De Afdeling HR staat in voor een stimulerend en talentgericht personeelsbeleid.

De Afdeling Zakelijke Diensten staat in voor de financiële, logistieke en ICT-technische ondersteuning van de werking.

Regio's

Het Agentschap is actief in zes regio’s:

 • regio Antwerpen (behalve stad Antwerpen)
 • regio Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • regio Limburg
 • regio Oost-Vlaanderen (behalve stad Gent)
 • regio Vlaams-Brabant
 • regio West-Vlaanderen

De hoofdzetel is gevestigd in Brussel.

Leden van de Raad van Bestuur

Het Agentschap Integratie en Inburgering is een extern verzelfstandigd Agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid, opgericht in de vorm van een private stichting.

De Vlaamse Regering stelt de leden van de raad van bestuur en een regeringscommissaris aan.

De raad van bestuur bestaat voor een derde uit onafhankelijke bestuurders. Ook het Minderhedenforum en de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten zijn vertegenwoordigd.

Contacttalen

Het Agentschap organiseerde 707 cursussen maatschappelijke oriëntatie in 32 verschillende talen. Via een gericht en interactief lessenpakket krijgen inburgeraars informatie over het dagelijkse leven, en de normen en waarden in Vlaanderen. De helft van de cursisten volgden de lessen in Arabisch, Engels of Frans. Naast het Nederlands waren het Roemeens en het Pools belangrijke contacttalen.

11 003 cursisten volgden een eerste les maatschappelijke oriëntatie in een van de zes regio’s:

 • regio Antwerpen: 2311
 • regio Brussel: 2504
 • regio Limburg: 1632
 • regio Oost-Vlaanderen: 1359
 • regio Vlaams-Brabant: 1496
 • regio West-Vlaanderen: 1701

Nieuwe inburgeringstrajecten

Het inburgeringstraject bestaat uit:

 • een cursus maatschappelijke oriëntatie
 • een basiscursus Nederlands als tweede taal
 • toeleiding bij het zoeken naar werk, een opleiding, of naar info over sport, cultuur en vrije tijd.

Inburgeraars kunnen met al hun vragen bij een persoonlijke begeleider terecht.

Van de inburgeraars die in 2015 een inburgeringstraject startten, was 61% rechthebbend en 39% verplicht inburgeraar.

Nieuwe inburgeringstrajecten per regio:

 • regio Antwerpen: 2400
 • regio Brussel: 3374
 • regio Limburg: 1969
 • regio Oost-Vlaanderen: 1648
 • regio Vlaams-Brabant: 1862
 • regio West-Vlaanderen: 2271

Trajecten asielinstroom

2015 kende een sterke stijging van het aantal asielzoekers, erkende vluchtelingen en subsidiair beschermden.

Asielzoekers mogen zich meteen na hun asielaanvraag aanmelden voor een cursus Nederlands bij het Agentschap. Asielzoekers die in een Vlaamse of Brusselse gemeente wonen, hebben na vier maanden asielprocedure recht op een inburgeringstraject.

Erkend vluchtelingen of subsidiair beschermden die in een Vlaamse gemeente wonen, zijn verplicht een inburgeringstraject te volgen.

Het Agentschap nam maatregelen om extra capaciteit voor inburgeringtrajecten te creëren.

Inburgeringsattesten

Bij het afronden van het inburgeringstraject ontvangen inburgeraars een attest. De personen die het afgelopen jaar een attest behaalden, zijn vaak in 2014 met hun traject begonnen.

Inburgeringsattesten per regio:

 • regio Antwerpen: 1892
 • regio Brussel: 1086
 • regio Limburg: 1316
 • regio Oost-Vlaanderen: 1174
 • regio Vlaams-Brabant: 1170
 • regio West-Vlaanderen: 1582

Procesbeleidingen

Steden, gemeenten en organisaties zijn intensief begeleid bij het wegwerken van integratie- en taaldrempels.

Het gaat om langdurige trajecten binnen onderwijs, welzijn, vrije tijd en tewerkstelling.

Vormingen

Lokale besturen en organisaties zijn ondersteund met een vormingsaanbod op maat. Het gaat om vormingen over:

 • omgaan met diversiteit
 • toegankelijkheid
 • taalbeleid en taalpromotie
 • verblijfsrecht, vreemdelingenrecht en familiaal internationaal privaatrecht.

12 955 professionelen en vrijwilligers uit diverse sectoren namen deel.

Vragen aan de juridische helpdesk

De juridische helpdesk gaf informatie en advies over:

 • verblijfsrecht
 • vreemdelingenrecht
 • familiaal internationaal privaatrecht.

Tolk- en vertaalopdrachten

Het Agentschap biedt sociaal tolk- en vertaalhulp aan lokale besturen en organisaties die op een toegankelijke en effectieve manier met klanten willen communiceren.

NT2-gesprekken

Anderstaligen kunnen bij het Agentschap terecht voor alle informatie over cursussen Nederlands als tweede taal (NT2) in hun regio.

Via een gesprek of een test verwijzen we hen door naar de meest geschikte cursus NT2. We houden daarbij rekening met allerlei factoren zoals het niveau Nederlands, de leersnelheid, de gewenste lesplaats en -frequentie en de motivatie om de taal te leren.

Medewerkers

Al dit werk is verzet door 643 medewerkers in 36 vestigingen van het Agentschap.

Van deze medewerkers zijn:

 • 28 % mannen
 • 72 % vrouwen
 • 261 personeelsleden deeltijds aan de slag.
Deze cijfers zijn een beknopte weergave van de werking van het Agentschap Integratie en Inburgering. Daarnaast zijn ook Atlas en IN-Gent, de agentschappen van de steden Antwerpen en Gent, en het Huis van het Nederlands Brussel actief op het vlak van Integratie en Inburgering.
Wil je meer informatie over de werking van ons Agentschap?
Vlaamse Overheid logo
Fotografie: Ivo Delrue